Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

 

Mums yra svarbus Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB "Mano slidės", juridinio asmens kodas 303049660, adresas Kalvarijų g. 99A LT-08219, Vilnius. Kontaktinis telefono Nr.  +370 672 65 287, elektroninio pašto adresas: info@manoslides.lt

 

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

 

Prekės - paslaugos pirkimo duomenys (Tarp Jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu)

Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas*,  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija**.

* Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

** Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes, galite tik jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

Įrangos nuomos duomenys (Tarp Jūsų ir mūsų sudarytos nuomos sutarties pagrindu)

Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas*, Asmens kodas, Asmens dokumento numeris, Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

* Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Jums nepateikus duomenų negalėsime Jums išnuomoti įrangos, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

 

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įvykdyti, pirkimas nebus galimas, kadangi mes negalėsime tokio užsakymo įvykdyti.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Šiuo tikslu perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytu adresu; Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo ar įrangos nuomos sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Savo asmens duomenis galite keisti, tikslinti, su jais susipažinti arba savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Duomenis keisti, tikslinti, su duomenimis susižažinti arba sutikimą atšaukti galite šiais būdais: atsiųsdami mums laisvos formos prašymą elektroniniu paštu info@manoslides.lt, pranešdami mums telefonu: +370 672 65 287 arba atvykę į mūsų parduotuvę.